Salzburg College

Представление

Прочетете официалното описание

Salzburg College

Salzburg College е инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð° виÑÑе обÑазование, Ñазположена в ÐалÑбÑÑг, ÐвÑÑÑиÑ. ÐиÑиÑÑа на Salzburg College да оÑигÑÑи междÑнаÑодни обÑазоваÑелни пÑогÑами в амеÑиканÑкаÑа академиÑна ÑÑадиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° либеÑалниÑе изкÑÑÑва.

ÐбÑазоваÑелна ÑилоÑоÑиÑ

Ð ÑÑебнаÑа зала в Salzburg College , колежноÑо обÑÑение, опиÑÑÑ Ð½Ð° ÑабоÑноÑо мÑÑÑо и академиÑниÑе пÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñе допÑÐ»Ð²Ð°Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ дÑÑг. СÑÑденÑиÑе Ñе наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° напÑавÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð»Ð¸Ñен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑвоиÑе академиÑни изÑледваниÑ. СоÑиалноÑо и ÑÑебно обÑÑение пÑедÑÑавлÑва оÑновна ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки пÑогÑами в Salzburg College .

ÐÑиÑки клаÑове Ñе пÑÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° английÑки, пÑедимно Ð¾Ñ ÐµÐ²ÑопейÑки пÑеподаваÑели, а ÑÑÑденÑиÑе полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ñедовни амеÑиканÑки кÑедиÑи за академиÑнаÑа Ñи ÑабоÑа. СÑÑденÑиÑе ÑÑÐ°Ñ Ð² Salzburg College за ÑемеÑÑÑÑ, лÑÑна ÑеÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ пÑлна академиÑна пÑогÑама.

СÑÑденÑÑки пÑоÑил

РпÑодÑлжение на повеÑе Ð¾Ñ ÑеÑиÑидеÑÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸ Salzburg College пÑивеÑÑÑва ÑÑениÑи Ð¾Ñ ÑÑл ââÑвÑÑ, пÑедимно Ð¾Ñ Ð¡ÑединениÑе амеÑиканÑки ÑаÑи. СÑÑденÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ 500 ÑазлиÑни колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ Ñа ÑÑаÑÑвали в един Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамиÑе в Salzburg College .

ÐнÑÑиÑÑÑионални вÑÑзки

Salzburg College е ÑвÑÑзан Ñ Ð½Ð°Ð´ 150 колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи в СÐЩ ÑÑез пÑеки и непÑеки паÑÑнÑоÑÑÑва. ÐезавиÑими ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑÑл ââÑвÑÑ, коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° Ñе запиÑÐ°Ñ Ð² един Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамиÑе на Salzburg College за пÑеÑвÑÑлÑеми амеÑиканÑки кÑедиÑи, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° напÑавÑÑ Ñова, каÑо кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ ÑÑез наÑеÑо амеÑиканÑко ÑÑилиÑе по иÑÑоÑиÑ, СевеÑна ÐÐ»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ.

ÐкадемиÑен паÑÑнÑÐ¾Ñ Ð² ÐалÑбÑÑг: ÐеждÑкÑлÑÑÑниÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶

ÐÑ 2013 г. Salzburg College ÑабоÑи ÑÑвмеÑÑно Ñ ÐеждÑкÑлÑÑÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ на ÐалÑбÑÑгÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð·Ð° диплома и магиÑÑÑÑÑка пÑогÑама. ÐеждÑкÑлÑÑÑниÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ е оÑнован Ð¾Ñ Ð°Ð¼Ð±Ð¸Ñиозна и ÑÑÑаÑÑна гÑÑпа Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñи Ð¾Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÐалÑбÑÑг и дÑÑги евÑопейÑки ÑнивеÑÑиÑеÑи, коиÑо ÑподелÑÑ Ð²Ð¸Ð·Ð¸ÑÑа за ÑÑздаване и използване на междÑкÑлÑÑÑни ÑинеÑгии и наÑÑÑÑаване на инÑегÑаÑиÑÑа ÑÑез поддÑÑжане и заÑиÑане на кÑлÑÑÑноÑо многообÑазие. ÐиÑиÑÑа им е да наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÐµÑенÑноÑÑÑа да наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾-ÑазнообÑазно обÑеÑÑво.

Ð ÐеждÑкÑлÑÑÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ най-ÑÑвÑеменниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ намиÑанеÑо на ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñе ÑÑÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñни пÑогÑами, пÑигодени за обÑÑение на бÑдеÑи екÑпеÑÑи в междÑкÑлÑÑÑнаÑа компеÑенÑноÑÑ. РдопÑлнение кÑм магиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ междÑкÑлÑÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (немÑки и английÑки език) и диплома за междÑкÑлÑÑÑна компеÑенÑноÑÑ (немÑки и английÑки език) ÐеждÑкÑлÑÑÑниÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ пÑедлага и ÑпеÑиализиÑани ÑеминаÑи ÑÑез ÑÑÑнаÑа междÑкÑлÑÑÑна академиÑ.

иÑÑоÑиÑ

Salzburg College Ñледва визиÑÑа за ÑÑздаване на междÑнаÑодни обÑазоваÑелни пÑогÑами в ÐалÑбÑÑг за пеÑÑонализиÑан, междÑкÑлÑÑÑен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð° поÑапÑне и ÑаÑÑеж, каÑо пÑедлага ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð° оÑкÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½ на идеи и кÑлÑÑÑа.

ÐиÑÐ¸Ñ / Vision

Salzburg College Ñледва визиÑÑа за ÑÑздаване на междÑнаÑодни обÑазоваÑелни пÑогÑами в ÐалÑбÑÑг за пеÑÑонализиÑан, междÑкÑлÑÑÑен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð° поÑапÑне и ÑаÑÑеж, каÑо пÑедлага ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð° оÑкÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½ на идеи и кÑлÑÑÑа.

Salzburg College ÑлеÑнÑва междÑкÑлÑÑÑноÑо ÑÑене не Ñамо на академиÑно, но и на лиÑно и пÑоÑеÑионално ниво, каÑо наÑÑÑÑава ÑвоиÑе ÑÑениÑи да ÑазбиÑÐ°Ñ Ð¸ Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ ÐºÑлÑÑÑноÑо ÑазнообÑазие ÑÑез компеÑенÑноÑÑ.

Salzburg College има за Ñел да обÑÑи ÑÑÑденÑиÑе да миÑлÑÑ ÐºÑиÑиÑно в глобален ÑвÑÑ, пÑидобивайки академиÑни, какÑо и пÑоÑеÑионални ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° живоÑ. ÐкадемиÑноÑо ÑÑвÑÑÑенÑÑво е наÑа пÑедпоÑÑавка.

иÑÑоÑиÑ

Salzburg College е оÑнован пÑез 1970 г. каÑо пÑогÑама за обÑÑение в ÐÐ»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹Ñ Ð´ÑÑжавен ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸ СевеÑна ÐлинойÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¾Ñ Ð´-Ñ Ðна СÑеген пÑез 1970 г. и запоÑва Ñ ÐºÐ»Ð°ÑиÑеÑка пÑогÑама за евÑопейÑки изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° либеÑални изкÑÑÑва.

ÐÑез 1975 г. в ÑÑÑеÑÑвÑваÑиÑе кÑÑÑове е добавена пÑогÑама "ФоÑогÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑдио".

Ðколо 1985 г. две нови облаÑÑи на обÑÑение - ÐÐ¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¸ комÑникаÑÐ¸Ñ - ÑазÑиÑиÑа ÑÑебнаÑа пÑогÑама. СкоÑо Ñлед Ñова бÑÑа вÑведени междÑнаÑодни ÑÑажове, коиÑо позволиÑа оÑе по-голÑмо поÑапÑне в авÑÑÑийÑко-евÑопейÑкаÑа кÑлÑÑÑа.

2013 г. бележи нов еÑап за Salzburg College Ñ ÑеÑение да ÑÑÑÑÑдниÑи Ñ ÐеждÑкÑлÑÑÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ на ÐалÑбÑÑгÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² пÑедлаганеÑо на пÑогÑами Ð¾Ñ Ð¿ÑÑва ÑÑепен в облаÑÑÑа на междÑкÑлÑÑÑниÑе изÑледваниÑ.

ÐÑ 2014/15 г. Salzburg College ÑÑÑо Ñе пÑедлага ÑвоÑÑа пÑÑва пÑлна пÑогÑама на ÐРна мÑÑÑо в ÐалÑбÑÑг.

Места

Залцбург

Address
Bergstraße,12
5020 Залцбург, Залцбург, Австрия

Програми

Това училище също предлага: