Duoc UC

Представление

Прочетете официалното описание

intst4

Ðа Duoc UC

Duoc UC е Ñ Ð½ÐµÑÑопанÑка Ñел, ÑаÑÑна инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð° виÑÑе обÑазование. Ðие пÑедлагаме две години и половина, ÑеÑниÑеÑки пÑогÑами и ÑеÑиÑи-годиÑен пÑоÑеÑионален Programs. ÐÑез 2010 г. ние полÑÑиÑме 7 Ð¾Ñ 7 години на инÑÑиÑÑÑионална акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐаÑионалнаÑа агенÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ акÑедиÑаÑиÑ, койÑо ÑдоÑÑовеÑÑва каÑеÑÑвоÑо на наÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑелен пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð¸ неговоÑо знаÑение ÑÑед виÑÑиÑе ÑÑилиÑа в ÑÑÑанаÑа ни.

Само ÑÑи виÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Чили Ñа полÑÑили Ñова оÑлиÑие. Duoc UC е единÑÑвениÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионален инÑÑиÑÑÑ, заедно Ñ, Pontificia Universidad Catolica де Чили и УнивеÑÑидад де Чили, най-важниÑе два ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÑÑÑанаÑа, за да Ñи полÑÑавала Ñова пÑизнание.

Ðие ÑÑÑо Ñака Ñме ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÐаÑÑеÑе Чили: конÑоÑÑиÑм Ð¾Ñ 21 ÑилийÑки виÑÑи ÑÑебни заведениÑ, коиÑо ÑабоÑÑÑ Ð·Ð°ÐµÐ´Ð½Ð¾, Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÑепаÑа на ÑилийÑкоÑо пÑавиÑелÑÑво да допÑинеÑÐ°Ñ Ð·Ð° попÑлÑÑизиÑанеÑо на Чили каÑо деÑÑинаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи, коиÑо избиÑÐ°Ñ ÑÑÑанаÑа ни да живеÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñа на обÑÑение в ÑÑжбина.

intst2

ÐаÑаÑа иÑÑоÑиÑ

Duoc UC е оÑнована пÑез 1968 г. Ð¾Ñ Ð³ÑÑпа ÑÑÑденÑи в пÑеÑÑÐ¸Ð¶Ð½Ð¸Ñ Pontificia Universidad Catolica де Чили, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑа на пÑеподаваÑели и ÑиндикаÑиÑе, за да пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÐºÑÑÑове за Ñини -collar ÑабоÑниÑи, коиÑо нÑмаÑа доÑÑÑп до виÑÑе обÑазование за обÑÑение. ÐÑез 1973 г. "Fundación Duoc" е ÑÑздаден, за да Ñе поÑÑигне ÑпÑавленÑка и ÑинанÑова незавиÑимоÑÑ Ð¾Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑа, Ñова пÑиваÑизаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÐµÑ Ðµ завÑÑÑен пÑез 1974 година. ÐÑез 1981 Duoc Technical Training Center Professional Institute и Duoc бÑÑа ÑÑздадени под егидаÑа на Ñази оÑнова. ÐÑез 1982 г. ÐиниÑÑеÑÑÑвоÑо на обÑазованиеÑо, пÑизнаÑа пÑоÑеÑионалнаÑа инÑÑиÑÑÑ Ð¸ пÑез 1983 г. ЦенÑÑÑÑÑ Ð·Ð° ÑеÑниÑеÑко обÑÑение. Duoc UC оÑÑава ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¼ÑежаÑа на Pontificia Universidad Catolica де Чили.

intst1

ÐаÑо да избеÑа Duoc UC?

Duoc UC е една Ð¾Ñ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑиÑе обÑазоваÑелни инÑÑиÑÑÑии в Чили. ÐÑез 2010 г. ние полÑÑиÑме 7 Ð¾Ñ 7 инÑÑиÑÑÑионална акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐаÑионалнаÑа комиÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ акÑедиÑаÑÐ¸Ñ (Comisión Nacional де Acreditación), койÑо ÑдоÑÑовеÑÑва каÑеÑÑвоÑо на наÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð¸ неговоÑо знаÑение ÑÑед виÑÑиÑе ÑÑилиÑа в ÑÑÑанаÑа ни. Само ÑÑи виÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Чили Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñова ÑазгÑаниÑение. Duoc UC е единÑÑвениÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионален инÑÑиÑÑÑ, заедно Ñ Ð½Ð°Ð¹-важниÑе два ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÑÑÑанаÑа.

ÐаÑиÑе бÑдеÑи ÑÑÑденÑи Ñа в ÑÑÑÑоÑние да избеÑеÑе един Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе 82-ÑеÑниÑеÑки и пÑоÑеÑионални пÑогÑами за академиÑни ÑÑепени ÑÑез 9 ÑÑилиÑа над 16 кампÑÑа в СанÑÑго, ÐонÑепÑион (на Ñг Ð¾Ñ Ð§Ð¸Ð»Ð¸), ÐÐ¸Ð½Ñ Ð´ÐµÐ» ÐÐ°Ñ Ð¸ ÐалпаÑайÑо (иÑÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ²Ð°ÑÑал на гÑад моÑÑко пÑиÑÑаниÑе на ÐалпаÑаиÑо е в ÑпиÑÑка на ЮÐÐСÐÐ Ð¾Ñ ÑвеÑовноÑо кÑлÑÑÑно наÑледÑÑво). ÐаÑаÑа инÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑа вклÑÑва над 130 лабоÑаÑоÑии и ÑабоÑилниÑи. ÐÑÑга налиÑна ÑеÑника е на Ñазположение на Ð¿Ð»Ð¾Ñ ÐµÐºÐ²Ð¸Ð²Ð°Ð»ÐµÐ½Ñни на 712,385 ft².

Duoc UC пÑедлага "оÑÑаÑлово-ÑокÑÑиÑани" обÑазоваÑелни пÑогÑами, ÑÑез ÑÐ²Ð¾Ñ 2-годиÑен "ÑеÑниÑеÑки" и 4-Ñа година-дÑлго "пÑоÑеÑионални" гÑадÑÑа. Ð¢Ñ Ð¾ÑигÑÑÑва ÑÑимÑлиÑаÑа ÑÑебна ÑÑеда и ÑÑÑÑоÑниеÑо на най-ÑÑвÑеменниÑе ÑÑоÑÑжениÑ, за да пÑопÑави пÑÑÑ Ð·Ð° академиÑен ÑÑпеÑ.

intst3

ÐаÑаÑа Ðкадемик пÑедлагане

УÑилиÑе за Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¸ админиÑÑÑаÑиÑ

Duoc UC пÑедлага ÑазнообÑазна и гÑвкава алÑеÑнаÑива ÑеÑниÑеÑко и пÑоÑеÑионално обÑÑение в диÑÑиплиниÑе на ÑпÑавлениеÑо и бизнеÑа. УÑилиÑеÑо по Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¸ админиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Duoc UC Ñазвива пÑÐ»Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑенÑиал на ÑвоиÑе ÑÑÑденÑи, дали да ÑабоÑÑÑ Ð·Ð° ÑаÑÑни ÑиÑми или да Ñе впÑÑÐ½Ð°Ñ Ð² ÑобÑÑвениÑе Ñи пÑедпÑиÑÑиÑ.

УÑилиÑе на ÐомÑникаÑионнаÑа

Ð Ñези дни, ние Ñме Ñилно ÑÑобÑена и ÑвÑÑзани един Ñ Ð´ÑÑг ÑÑез ÑазлиÑни плаÑÑоÑми: медии, ÑоÑиални мÑежи и мобилни ÑÑÑÑойÑÑва, ÑвÑÑзваÑа ни 24 ÑаÑа на ден за ÑоÑаÑа по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ.

The Duoc UC ÑÑилиÑе за комÑникаÑÐ¸Ñ Ð¿Ñидава ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¸Ð·ÑледваниÑ, коиÑо Ñе ÑÑанÑÑоÑмиÑÐ°Ñ ÑÑÑденÑи в добÑе обÑÑени пÑоÑеÑионалиÑÑи, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑазбиÑÐ°Ñ Ð¸ пÑÐ¸Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼ÑникаÑии в ÑеÑниÑе ÑазлиÑни езиÑи и ÑоÑми на изÑазÑване.

ÐÐ¸Ð¼Ð½Ð°Ð·Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ СÑÑоиÑелÑÑво

The Duoc UC ÑÑÑоиÑелно ÑÑилиÑе пÑедлага ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи на познаниеÑо, Ñе оÑе Ð¾Ñ Ð¿ÑÑваÑа година на обÑÑение, коеÑо Ñе пÑиеме най-новиÑе ÑеÑнологии в клаÑниÑе ÑÑаи, ÑабоÑни ÑÑеÑи, лабоÑаÑоÑно обоÑÑдване и компÑÑÑÑна поддÑÑжка, за да даде вÑзможноÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе да Ñе ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð²ÑиÑки ÑеÑниÑе ÑеÑниÑеÑки ÑмениÑ.

УÑилиÑе за дизайн

Design може да Ñе намеÑи навÑÑкÑде: в пÑодÑкÑиÑе, коиÑо използваме, конÑейнеÑиÑе, коиÑо пÑÐµÐ´Ð¿Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ ÑÑанаÑа, в пÑоÑÑÑанÑÑваÑа, коÑÑо обиÑаваме, на езиÑиÑе на комÑникаÑиÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо ние Ñи взаимодейÑÑваÑ, а доÑи и в ÑÑлÑгиÑе, коиÑо ние използваме ежедневно. ÐнеÑ, дизайн е напÑеÑно ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð²ÑиÑко, и има много индÑÑÑÑии и икономиÑеÑки ÑекÑоÑи, коиÑо генеÑиÑÐ°Ñ ÑÑойноÑÑ ÑÑез ÑабоÑа Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалиÑÑи по дизайн.

УÑилиÑеÑо по дизайн ÑÑениÑа дизайн ÑпеÑиалиÑÑи, коиÑо ÑÑез Ñилни междÑнаÑодни вÑÑзки и Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑоÑиалниÑе иноваÑии Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° поÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ»Ð½Ð¸Ñ Ñи ÑазвиÑие.

УÑилиÑе по инженеÑÑÑво

Ðа да оÑговоÑи на големиÑе пÑедизвикаÑелÑÑва на XXI век обÑÑениеÑо на ÑовеÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð¸Ñал, ÑпеÑиализиÑана в кÑиÑиÑни Ñеми за ÑазвиÑиеÑо на наÑеÑо обÑеÑÑво, каÑо енеÑгеÑикаÑа, ÑÑанÑпоÑÑа и добив, Ñе изиÑква. Тези, обÑÑени в Ñези облаÑÑи ÑÑÑбва да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ, ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ наглаÑи (ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑабоÑа), за да Ñе напÑавÑÑ Ð¿ÑоекÑи ÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ñеално и да ÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾ ÑазвиÑие на ÑÑÑаниÑе, а ÑÑÑо Ñака вклÑÑванеÑо на ÑеÑнологиÑни и междÑлиÑноÑÑни ÑмениÑ.

УÑилиÑеÑо по инженеÑÑÑво оÑигÑÑÑва Duoc UC ÑÑÑденÑи Ñ ÑеÑниÑеÑко обÑÑение и ÑеÑниÑеÑкиÑе ÑпеÑиалноÑÑи в облаÑÑÑа на поддÑÑжкаÑа, маÑини и минно дело, ÐлекÑÑиÑикаÑÐ¸Ñ Ð¸ авÑомаÑизаÑиÑ, какÑо и меÑаниÑни авÑомобилни и Autotronics ÑеÑнологии.

УÑилиÑе на инÑоÑмаÑионниÑе ÑеÑнологии и ÑелекомÑникаÑииÑе

ÐÑез поÑледниÑе деÑеÑилеÑÐ¸Ñ Ð² ÑвеÑа е пÑеÑÑÑпÑл знаÑиÑелни пÑомени. ТеÑнологиÑноÑо ÑазвиÑие, оÑобено в облаÑÑÑа на ÐÐТ, Ñамо не Ñе е пÑоменило наÑеÑо ежедневие, но е ÑÑздал един нов ÑвÑÑ, Ñе не Ñа могли да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑедÑÑавÑл пÑеди.

РоÑвоÑено и глобализиÑана ÑÑеда, коÑÑо наÑÑÑÑава иноваÑииÑе и ÑеÑнологиÑниÑе вÑзли, УÑилиÑеÑо по инÑоÑмаÑика и ÑелекомÑникаÑии в Duoc UC има за Ñел да обÑÑи ÑоÑа, коиÑо Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑиÑе на ÑÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ ÑвÑÑ, ÑпоÑобни да ÑÑанÑÑоÑмиÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑаÑа дейÑÑвиÑелноÑÑ Ð² един ÑвÑÑ, койÑо обогаÑÑва живоÑа на ÑоÑаÑа и обÑеÑÑвоÑо каÑо ÑÑло.

УÑилиÑе на пÑиÑодниÑе ÑеÑÑÑÑи

УÑилиÑеÑо на пÑиÑодниÑе ÑеÑÑÑÑи пÑедлага ÑазлиÑни кÑÑÑове, наÑоÑени кÑм поÑÑигане на Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿Ð¾ÑÑебноÑÑиÑе на Ñовека и използванеÑо на пÑиÑодниÑе ÑеÑÑÑÑи.

УÑилиÑе на здÑавеопазванеÑо

УÑилиÑеÑо на здÑавеопазванеÑо в Duoc UC пÑедлага каÑиеÑа Ñ ÑовеÑко, модеÑна, динамиÑна, иноваÑивна и ÑеÑиÑелна Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ð½Ð° здÑавоÑловни пÑоблеми, ÑÑÑ Ñилна еÑиÑна оÑнова и Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑа на най-ÑÑвÑеменниÑе клиниÑни ÑимÑлаÑионни ÑенÑÑове на ÑÑÑанаÑа. УÑилиÑеÑо ÑÑÑо Ñака доÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¸Ð½ÑÑÑÑменÑи, коиÑо позволÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе да Ñе пÑевÑÑне в най-добÑÐ¸Ñ ÑпеÑиалиÑÑ Ð² облаÑÑÑа.

ÐÐ¸Ð¼Ð½Ð°Ð·Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÑизÑм

ÐÐ½ÐµÑ ÑÑÑизÑм в Чили и ÑвеÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ¶Ð¸Ð²Ñ Ñилен ÑаÑÑеж, ÑÑздаване на ÑазлиÑни видове дейноÑÑи, ваÑиÑаÑи Ð¾Ñ Ð¾ÑкÑÐ¸Ñ Ð¸ еко-ÑÑÑизÑм, ÑабоÑеÑи на боÑда на кÑÑиз, в кÑлинаÑни и гаÑÑÑономиÑеÑки ÑекÑоÑи, или в ÑамкиÑе на леÑиÑа и ÑоÑели, Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð´ÑÑгоÑо.

Duoc UC ÑÑÑденÑи Ñе Ñе ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°Ñ ÐµÐ·Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñе ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ английÑки и поÑÑÑгалÑки, ÑабоÑÑÑ Ñ ÑеÑнологиÑни инÑÑÑÑменÑи, ÑвÑÑзани Ñ ÑÑÑизма, и да изпиÑÐ°Ñ ÑдовлеÑвоÑениеÑо на "добÑе ÑвÑÑÑена ÑабоÑа", каÑо виждаÑе ÑÑмивкаÑа на доволни клиенÑи.

Места

Сантяго

Address
Padre Alonso de Ovalle 1586, Santiago, Región Metropolitana
Сантяго, Столичен регион Сантяго, Чили