RIT Kosovo™

Представление

Прочетете официалното описание

RIT Kosovo (AUK) е единÑÑвенаÑа ÑаÑÑна непÑавиÑелÑÑвена инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð° виÑÑе обÑазование в ÐоÑово, коÑÑо пÑеподава изÑÑло на английÑки език. Ð¢Ñ Ðµ и единÑÑвенаÑа инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð² ÐоÑово, ÑииÑо ÑÑепени Ñа акÑедиÑиÑани и пÑизнаÑи в ÑвеÑовен маÑаб благодаÑение на паÑÑнÑоÑÑÑвоÑо Ñ Ð¢ÐµÑниÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð² РоÑеÑÑÑÑ ( RIT ) в ÐÑ ÐоÑк.

ÐаÑо обÑазоваÑелна инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð¸Ðµ Ñе ангажиÑаме да Ñазвиваме икономикаÑа на ÐоÑово ÑÑез обÑазование. Ðие Ñе пÑидÑÑжаме кÑм най-виÑокиÑе ÑÑандаÑÑи и Ñе измеÑваме ÑÑеÑÑ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи в ЮгоизÑоÑна ÐвÑопа и ÑвеÑа. СÑÑденÑÑкиÑÑ Ð¾Ñган на RIT ÐоÑово (AUK) Ñе ÑÑÑÑои Ð¾Ñ ÑÑÑденÑи, идваÑи Ð¾Ñ 17 ÑазлиÑни дÑÑжави по ÑвеÑа. RIT ÐоÑово (AUK) пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ ÑÑÑÐ¸Ñ Ð¾ÑлиÑен ÑÑандаÑÑ Ð½Ð° амеÑиканÑкоÑо виÑÑе обÑазование, койÑо Ñе полÑÑава Ð¾Ñ ÑÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ RIT - ÑÑÑаÑа ÑÑепен, една и ÑÑÑа ÑÑебна пÑогÑама, едни и ÑÑÑи изпиÑи и ÑÑандаÑÑи за оÑенÑване - пÑеподавани Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ ÑÑÑиÑе пÑеподаваÑели. ÐаÑаÑа ÑабоÑа е да пÑеподаваме на наÑиÑе ÑÑениÑи на най-виÑокиÑе междÑнаÑодни ÑÑандаÑÑи. Ðие не пÑедлагаме докÑоÑанÑи или дÑÑги наÑÑни ÑÑепени. СÑÑемим Ñе да оÑигÑÑим обÑазование, коеÑо поÑÑÐ°Ð²Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑениÑи на ÑÑÑоÑо конкÑÑенÑно ниво каÑо ÑеÑниÑе вÑÑÑÑниÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи в СÐЩ и ÐвÑопа. След дипломиÑанеÑо, наÑиÑе ÑÑÑденÑи Ñа гоÑови да влÑÐ·Ð°Ñ Ð² пÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑвÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ да пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ ÐºÑм Ñледдипломна квалиÑикаÑиÑ. ÐаÑеÑо ниво на ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да бÑде измеÑено Ð¾Ñ ÐºÐ°ÑеÑÑвоÑо на завÑÑÑваÑиÑе ÑÑÑденÑи. СÑдейки по Ð³Ð¾Ð»ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ ÑÑпеÑ, можем да кажем, Ñе RIT Kosovo (AUK) е ÑÑпеÑна в ÑвоÑÑа миÑиÑ. RIT Kosovo⢠(AUK) пÑедлага акÑедиÑиÑана амеÑиканÑки и междÑнаÑодно пÑизнаÑи бакалавÑÑÑка ÑÑепен по пÑиложни изкÑÑÑва и наÑки Ñлед ÑÑпеÑно завÑÑÑване на бакалавÑÑÑкаÑа пÑогÑама. Тази ÑÑепен Ñе пÑиÑÑжда Ð¾Ñ Ð¢ÐµÑниÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð² РоÑеÑÑÑÑ, базиÑан в СÐЩ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñ Ð½Ð°Ð´ 180-годиÑен опиÑ, пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¿ÑогÑами за ÑÑÑденÑи и завÑÑÑили виÑÑе обÑазование в СÐЩ и по ÑвеÑа. СÑÑÑкÑÑÑаÑа на бакалавÑÑÑкаÑа академиÑна пÑогÑама е изгÑадена вÑÑÑÑ ÑÑебен модел "Ñамо за английÑки"; вÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ñе пÑовежда на ÑÑÑиÑе виÑоки академиÑни ÑÑандаÑÑи каÑо Ñези, коиÑо поÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÐºÐ»Ð°Ñове в СÑединениÑе ÑаÑи. Ð RIT Kosovo⢠(AUK) ÑÑÑденÑиÑе Ñа вÑзÑаÑÑни, наÑÑÑÑавани да Ð¿Ð¾ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¾ÑговоÑноÑÑ Ð·Ð° ÑобÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñи ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð¸ да ÑазвиÑÑ ÑÑвÑÑво за Ñебе Ñи каÑо индивиди. СÑÑденÑиÑе запоÑÐ²Ð°Ñ ÑвоÑÑа академиÑна каÑиеÑа, каÑо ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ ÑÑÑикÑна ÑеÑиÑигодиÑна обÑазоваÑелна пÑогÑама, пÑедназнаÑена да ги изложи на по-ÑиÑок ÑвеÑоглед, ÑÑвÑÑво за лÑбопиÑÑÑво и иноваÑии. ÐÑез пÑÑвиÑе две години ÑÑÑденÑиÑе полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑедиÑа кÑÑÑове, коиÑо ÑÑÑо Ñака им Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑазвиÑÑ Ñолидна база в:

 • ÐоведенÑеÑки
 • комÑникаÑии
 • ÐомпÑÑÑÑна гÑамоÑноÑÑ
 • ÐÑиÑиÑни и абÑÑÑакÑни ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° миÑлене
 • Ðлобални вÑпÑоÑи
 • ÐибеÑални изкÑÑÑва
 • лиÑеÑаÑÑÑа
 • Math
 • РеÑаване на пÑоблеми и изÑледоваÑелÑки ÑмениÑ
 • ÐовоÑим и пиÑмено английÑки

ТÑй каÑо ÑÑÑденÑиÑе Ñе запиÑÐ²Ð°Ñ Ð² ÑÑеÑаÑа Ñи година в RIT Kosovo⢠(AUK), Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑÑÐ·Ð´Ð°Ð´Ð°Ñ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´Ñален кÑÑÑ Ð½Ð° обÑÑение, койÑо да оÑговаÑÑ Ð½Ð° ÑеÑниÑе академиÑни и пÑоÑеÑионални Ñели. Ðо Ñова вÑеме вÑеки ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð·Ð±Ð¸Ñа комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð´Ð²Ðµ облаÑÑи на пÑоÑеÑионална конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ непÑлнолеÑни. ÐонÑенÑÑаÑииÑе и налиÑниÑе непÑлнолеÑни лиÑа Ñа ÑазÑабоÑени Ñака, Ñе да позволÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе да ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð¼ÑлÑидиÑÑиплинаÑниÑе знаниÑ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¸ ÑмениÑ, необÑодими за запоÑване на каÑиеÑа в ÑаÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑекÑоÑ, пÑблиÑÐ½Ð¸Ñ ÑекÑÐ¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ в ÑÑеÑаÑа на медииÑе и комÑникаÑииÑе. РдопÑлнение, вÑеки завÑÑÑил " RIT Kosovo⢠(AUK), койÑо желае да напÑави Ñова, е в добÑа позиÑÐ¸Ñ Ð´Ð° пÑемине кÑм напÑеднали виÑÑиÑÑи в ÑедиÑа диÑÑиплини. ÐкадемиÑниÑе конÑенÑÑаÑии, пÑедлагани в RIT Kosovo⢠(AUK), Ñа какÑо Ñледва:

ÐонÑенÑÑаÑииÑе

 • икономика
 • ÑпÑавление
 • ÐÑблиÑна полиÑика
 • мÑлÑимедиÑ
 • непÑлнолеÑниÑе

Ðкономика ÐеждÑнаÑодни оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐбÑеÑÑвена полиÑика ÐаÑÑнÑоÑÑÑво Ñ RIT ТеÑнологиÑниÑÑ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð² РоÑеÑÑÑÑ ( RIT ), един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-големиÑе ÑаÑÑни ÑнивеÑÑиÑеÑи в СÐЩ, админиÑÑÑиÑа ÑÑебнаÑа пÑогÑама на RIT / AUK. ÐÑнована пÑез 1829 г. и Ñазположена в РоÑеÑÑÑÑ, ÐÑ ÐоÑк, RIT е дом на над 18 000 ÑÑÑденÑи. СÑÑденÑиÑе RIT / AUK Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²ÑиÑки каÑеÑÑва, коиÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÑÑÑденÑиÑе в RIT . След ÑÑпеÑно завÑÑÑване на обÑазованиеÑо, ÑÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ RIT / AUK полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑвеÑовно пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑки диплом, издаден Ð¾Ñ RIT . Те Ñе ÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ и ÑÑÑ ÑÑÑденÑÑки оÑган, Ñазположен в ÑазлиÑни облаÑÑи. ÐÑеди вÑиÑко ÑÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ RIT / AUK Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²ÑзможноÑÑ Ð´Ð° поÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð½Ñкой Ð¾Ñ RIT на RIT в пÑодÑлжение на ÑемеÑÑÑÑ Ð¸ да полÑÑÐ°Ñ ÐºÑедиÑи, оÑÑеÑени за ÑÑÑнаÑа ÑÑепен.

ÐавÑÑÑен ÑакÑлÑеÑ

ÐокаÑо 50% Ð¾Ñ Ð¿ÑеподаваÑелиÑе Ð¾Ñ RIT / AUK Ð¸Ð´Ð²Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑекÑно Ð¾Ñ RIT , оÑÑаналиÑе 50% Ñе набиÑÐ°Ñ Ð¾Ñ ÐµÐ²ÑопейÑкиÑе и ÑегионалниÑе ÑÑÑани. СлÑжбаÑа за набиÑане на пеÑÑонал RIT гаÑанÑиÑа, Ñе вÑиÑки RIT / AUK пÑеподаваÑели оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑиÑе виÑоки ÑÑандаÑÑи каÑо Ñези, коиÑо Ñе изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¾Ñ RIT . ÐнÑÑÑÑкÑоÑиÑе Ñе избиÑÐ°Ñ Ð²Ñз оÑнова на академиÑниÑе Ñи Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑакÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ñи опиÑ. Ðо Ñози наÑин RIT / AUK оÑигÑÑÑва оÑиенÑиÑано кÑм каÑиеÑаÑа обÑазование, пÑедназнаÑено да подкÑÐµÐ¿Ñ Ð½ÑждиÑе на ÐоÑово.

Места

Прищина

The American University in Kosovo

Address
Dr. Shpëtim Robaj,21
10000 Прищина, Косово
Телефон
+381 38 608608

Рочестър

Address
1 Lomb Memorial Dr Rochester, NY
14623 Рочестър, Ню Йорк, Съединени Американски Щати