California College of the Arts

Представление

Прочетете официалното описание

CCoA

ÐÑнована пÑез 1907 г. Ð¾Ñ Ð¤ÑедеÑик ÐайеÑ, геÑманÑки ÑкаÑове, ÑиÑÑо Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ðµ оÑоÑмена Ð¾Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÑо на изкÑÑÑваÑа и занаÑÑиÑе, ÐалиÑоÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ по изкÑÑÑваÑа (CCA) Ñе оÑбелÑзва за инÑеÑдиÑÑиплинаÑноÑÑ Ð¸ ÑиÑоÑинаÑа на ÑвоиÑе пÑогÑами.

ÐиÑиÑ

California College на изкÑÑÑваÑа обÑÑава ÑÑÑденÑи да оÑоÑмÑÑ ÐºÑлÑÑÑаÑа и обÑеÑÑвоÑо ÑÑез пÑакÑикаÑа и кÑиÑиÑно изÑледване на изкÑÑÑвоÑо, аÑÑиÑекÑÑÑаÑа, дизайна, и пиÑане. Се вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ ÑвоÑÑа San Francisco Bay Area мÑÑÑо, колегиÑÑа подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе за ÑÑене пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвоÑÑеÑÑво ÑÑез кÑлÑивиÑане на иноваÑииÑе, ангажиÑане на обÑноÑÑÑа, и ÑоÑиалнаÑа и екологиÑна оÑговоÑноÑÑ.

ÑÑойноÑÑи ÑезÑме

ÐаÑо обÑазоваÑелна и кÑлÑÑÑна инÑÑиÑÑÑиÑ, CCA вÑÑва в наÑÑÑÑаванеÑо на ÑÑдожеÑÑвеноÑо и кÑм виÑоки академиÑни поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° наÑиÑе ÑÑÑденÑи и пÑеподаваÑели.

Ðие Ñе кÑлÑивиÑа инÑелекÑÑално лÑбопиÑÑÑво и поемане на ÑиÑк, ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво и иноваÑии, ÑÑÑÑÑадание и поÑÑеноÑÑ.

ÐаÑо гÑажданин на ÑвеÑа и добÑÑ ÑÑÑед, CCA вÑÑва в ÑолÑÑа Ñи на заÑиÑник на ÑоÑиалнаÑа ÑпÑаведливоÑÑ Ð¸ ангажиÑане на обÑноÑÑÑа.

Ðие наÑÑÑÑаване на многообÑазиеÑо на наÑÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ ÑÑез подобÑÑване на доÑÑÑпа и вÑзможноÑÑи за по-Ñлабо пÑедÑÑавениÑе гÑÑпи, и ние виждаме Ñова наÑинание каÑо жизнено обогаÑÑване за вÑеки.

Ðие Ñеним ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð¸ Ñе ÑмÑÑа, Ñе каÑо ÑÑилиÑе на изкÑÑÑваÑа имаме ÑникалнаÑа ÑпоÑобноÑÑ Ð¸ еÑиÑна оÑговоÑноÑÑ Ð·Ð° ÑоÑмиÑанеÑо на кÑлÑÑÑа, коÑÑо е по-оÑговоÑен кÑм околнаÑа ÑÑеда.

Ðие ÑазбиÑаме знаÑениеÑо на ÑвоÑÑеÑкиÑе икономики и ÑолÑÑа на ÑÑдожниÑи, дизайнеÑи, аÑÑиÑекÑи и пиÑаÑели в ÑеÑаванеÑо на ÑоÑиални, кÑлÑÑÑни, екологиÑни и икономиÑеÑки пÑоблеми.

ÐпиÑание

Private, Ñ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»Ð½Ð° Ñел
Coeducational, жилиÑен
Ðие пÑедлагаме гÑадÑÑови-ÑÑÑÑи ÑÑÑденÑи 22 бакалавÑÑÑки и 13 магиÑÑÑÑÑки ÑпеÑиалноÑÑи в облаÑÑÑа на изобÑазиÑелноÑо изкÑÑÑво, аÑÑиÑекÑÑÑа, дизайн и пиÑане.

ÐÑÑÑо

Ðве кампÑÑи, един динамиÑен колеж
Ð Ñайона на залива е извеÑÑен ÑвеÑовен ÑенÑÑÑ Ð·Ð° ÑеÑнологиÑно и кÑлÑÑÑно иноваÑии. ÐаÑиÑе две ÑникалнаÑа позиÑÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑи ви мÑÑÑо ÑÑед най-вÑлнÑваÑиÑе ÑÑеди за каÑиеÑа вдÑÑновение:

 • Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¸ ÑеÑнологии
 • пÑедпÑиемаÑеÑки изкÑÑÑва и занаÑÑи
 • ÐалеÑии ÐзÑÑни изкÑÑÑва
 • междÑнаÑодниÑе обÑноÑÑи
 • пÑоизводÑÑво и дизайн
 • идеална Ñел, ÑоÑиална ÑпÑаведливоÑÑ
 • ÑÑÑойÑивоÑÑ Ð¸ екологиÑ
 • пиÑане и лиÑеÑаÑÑÑни ÑеÑÑивали

Сан ФÑанÑиÑко: Сан ФÑанÑиÑко кампÑÑ CCA Ñе намиÑа в кваÑÑал ÐоÑÑеÑо Хил, в непоÑÑедÑÑвена близоÑÑ Ð´Ð¾ дизайн Ñайон на гÑада и в ÑамкиÑе Ñамо на блокове Ð¾Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑÑиÑеÑа на ÐалиÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð² изÑледоваÑелÑÐºÐ¸Ñ ÑенÑÑÑ Mission Bay в Сан ФÑанÑиÑко.

кампÑÑ Ð¼ÐµÑÑоположениеÑо на Сан ФÑанÑиÑко е в Ñова, коеÑо е Ñега по-наÑаÑÑк "иноваÑии коÑидоÑа."

ÐÑкланд: ЧеÑиÑи кÑаÑиво оÑоÑмени дка в оÑаÑоваÑÐµÐ»Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ²Ð°ÑÑал RockRidge вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÐÑкланд кампÑÑ, Ñазположен Ñамо на две мили Ñжно Ð¾Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑÑиÑеÑа на ÐалиÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð² ÐÑÑкли.

ÐампÑÑи комбиниÑани, CCA моменÑа запиÑва около 1950 Ñедовни ÑÑÑденÑи.

ÐкÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ Degrees

CCA е акÑедиÑиÑан Ð¾Ñ ÐападнаÑа аÑоÑиаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑилиÑаÑа и колежиÑе (WASC), ÐаÑионалнаÑа аÑоÑиаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑилиÑаÑа по изкÑÑÑва и дизайн (NASAD), ÐаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð°ÑÑиÑекÑÑÑен акÑедиÑиÑане ÑÑÐ²ÐµÑ (NAAB) и СÑвеÑа за инÑеÑÐ¸Ð¾Ñ Ð°ÐºÑедиÑаÑÐ¸Ñ Design (CIDA).

Degrees ÐÑедлаганиÑе

 • бакалавÑÑ Ð¿Ð¾ аÑÑиÑекÑÑÑа (BArch)
 • ÐакалавÑÑ (BA)
 • СÑедно за изÑÑни изкÑÑÑва (BFA)
 • майÑÑÐ¾Ñ Ð½Ð° аÑÑиÑекÑÑÑаÑа (маÑÑ)
 • ÐагиÑÑÑÑ (MA)
 • магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен по Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑÐ¸Ñ (MBA)
 • майÑÑÐ¾Ñ Ð½Ð° дизайна (MDes)
 • майÑÑÐ¾Ñ Ð·Ð° изÑÑни изкÑÑÑва (MFA)
 • незнаÑиÑелно в визÑални пÑоÑÑваниÑ
 • незнаÑиÑелно в пиÑмена ÑоÑма и лиÑеÑаÑÑÑа

ЦенÑÑÑ Ð·Ð° изкÑÑÑво и обÑеÑÑвен живоÑ

ЦенÑÑÑÑÑ Ð·Ð° изкÑÑÑво и обÑеÑÑвен Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñе ÑокÑÑиÑа вÑÑÑÑ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¸ вÑпÑоÑи в ÑазвиÑиеÑо на обÑноÑÑÑа, ÑÑлÑги обÑÑение в обÑазованиеÑо по изкÑÑÑва, нови модели на пÑакÑика в обÑноÑÑÑа изкÑÑÑва и кÑлÑÑÑно ÑазнообÑазие и ÑазвиÑие на младежÑа ÑÑез изкÑÑÑво.

CCA Wattis ÐнÑÑиÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑвÑеменно изкÑÑÑво

The Wattis ÑлÑжи каÑо ÑоÑÑм за пÑедÑÑавÑне и обÑÑждане на междÑнаÑоднаÑа ÑÑвÑеменно изкÑÑÑво и кÑÑаÑоÑÑки пÑакÑики.

Alumni

СÑед оÑбелÑÐ·Ð²Ð°Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи на Ðолежа:

 • боÑджии Nathan Oliveira и РеймÑнд Saunders
 • ceramicists РобÑÑÑ ÐÑнÑÑн, Viola ФÑей, и ÐеÑÑÑ Voulkos
 • ÑежиÑÑÐ¾Ñ Ð£ÐµÐ¹Ð½ Уанг
 • конÑепÑÑални ÑÑдожниÑи Ðейвид ÐÑÐ»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ ÐÐµÐ½Ð¸Ñ Oppenheim
 • дизайнеÑи ÐÑÑил Tenazas и ÐайкÑл Vanderbyl

Места

Сан Франциско

Address
1111 Eighth Street
94107 Сан Франциско, Калифорния, Съединени Американски Щати

Оукланд

Address
5212 Broadway
94618 Оукланд, Калифорния, Съединени Американски Щати

Програми