Erskine College

Представление

Прочетете официалното описание

ÐбÑазование, коеÑо Ñе впиÑва

ÐаÑо един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-ÑÑаÑиÑе и най-пÑеÑÑижни ÑÑÑковни колеж по либеÑални изкÑÑÑва в Юга, Erskine нагÑади академиÑна ÑÑÑогоÑÑ Ð¸ ÑÑиÑÑиÑнÑка авÑенÑиÑноÑÑ. ÐаÑиÑе вÑзпиÑаниÑи водÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸, Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð²Ð°Ñ Ð²Ð»Ð¸Ñние вÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионалниÑе напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ пÑавÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¾ÑпеÑаÑÑк вÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑаÑа кÑлÑÑÑа по много дÑÑги наÑини.

ÐÑÑка Ð¾Ñ 19-Ñе пÑогÑами на Erskine може да бÑде пеÑÑонализиÑана ÑÑез ÑабоÑа Ñ Ð¿ÑеподаваÑели, за да ÑÑздаде кÑÑÑ Ð½Ð° обÑÑение, койÑо да оÑговаÑÑ Ð½Ð° ваÑиÑе лиÑни и пÑоÑеÑионални инÑеÑеÑи. ÐÑзможноÑÑи за обÑÑение в ÑемеÑÑÑÑ Ð² ÑÑжбина ÑÑÑо Ñе пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð² ШоÑландиÑ, ÐнглиÑ, ФÑанÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÐекÑико. Erskine ÑÑÑо Ñака полÑÑава академиÑна подкÑепа Ð¾Ñ ÑÑадиÑионнаÑа лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑоÑи и Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ñ Ð² ÑамкиÑе на ваÑиÑе клаÑове и ÑÑед ваÑиÑе колеги ÑÑез иноваÑивна пÑогÑама, коÑÑо използва паÑÑнÑоÑÑка ÑабоÑа и пÑоÑÑваÑелни гÑÑпи за заÑилване на ÑÑдÑÑжаниеÑо на кÑÑÑа и моделиÑане на добÑи навиÑи за обÑÑение.

ÐаÑо Erskine?

ÐÑÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑенеÑо

ТÑй каÑо е ÑÑздадена Ð¾Ñ Ð°ÑоÑииÑанаÑа ÑеÑоÑмиÑана пÑезвиÑеÑианÑка ÑÑÑква (ARP) пÑез 1839 г., Erskine College Ñе ангажиÑа Ñ Ð¿ÑинÑипа, Ñе ÑакÑиÑе и ÑенноÑÑиÑе - ÑÑене и вÑÑа - Ñа неделими. С Ñази оÑнова Erskine Ñе ангажиÑа да Ñазвива ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ñовек каÑо ÑÑеник пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ñи живоÑ, наÑÑÑÑавайки ÑÑениÑиÑе да миÑлÑÑ ÐºÑиÑиÑно за ÑвоиÑе академиÑни изÑледваниÑ, Ñ Ñмове и ÑÑÑÑа, оÑвоÑени за иÑÑинаÑа.

СÑÑденÑÑки ÑокÑÑ

ÐÑÑка Ð¾Ñ 19-Ñе пÑогÑами на Erskine може да бÑде пеÑÑонализиÑана ÑÑез ÑабоÑа Ñ Ð¿ÑеподаваÑели, за да ÑÑздаде кÑÑÑ Ð½Ð° обÑÑение, койÑо да оÑговаÑÑ Ð½Ð° ваÑиÑе лиÑни и пÑоÑеÑионални инÑеÑеÑи. ÐÑиÑкиÑе ви занÑÑÐ¸Ñ Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ñеподавани Ð¾Ñ Ð²Ð°ÑиÑе пÑеподаваÑели, а не Ð¾Ñ Ð°ÑиÑÑенÑи. Ð Ñе полÑÑиÑе много вÑеме за ÑÑеÑи Ñ Ñези пÑеподаваÑели, ÑÑй каÑо ÑÑоÑноÑениеÑо Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑÑденÑиÑе и пÑеподаваÑелиÑе е 11: 1, а поÑÑи вÑиÑки ÑекÑии Ð¾Ñ ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾-малко Ð¾Ñ 25 ÑÑеника.

Ðай-важноÑо е, Ñе ÑакÑлÑеÑÑÑ Erskine оÑÐ´ÐµÐ»Ñ Ð²Ñеме, за да Ñе запознае Ñ Ð²Ð°Ñ Ð¸ да ви накаÑа да пÑевÑзмогнеÑе какÑо лиÑно, Ñака и академиÑно кÑм ÑаÑÑежа каÑо ÑÑлоÑÑ.

ÐеÑÑинаÑиÑ: Due West

Erskine College е ÑгÑÑен в иÑÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Due West, в окÑÑг Abbeville, Южна ÐаÑолина. С наÑеление Ð¾Ñ 1200 дÑÑи и ÑнивеÑÑиÑеÑÑко гÑадÑе Ñ 90 акÑа Ñ ÑÑÑденÑÑко ÑÑло на малко под 800 дÑÑи, Ðапад е ÑиÑо гÑадÑе в колеж, идеално за ÑÑене. ÐÑ ÑпоÑÑа до изкÑÑÑваÑа, има много какво да Ñе напÑави в кампÑÑа Erskine, но Ñамо за 30 минÑÑи пÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð° Ñе намеÑиÑе изобилие Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½Ð¸, иÑÑоÑиÑеÑки обекÑи и ÑедиÑа зони за оÑдиÑ, коиÑо пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑазÑодка Ñ Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ°, Ñиболов, ÑÑÑизÑм, кон. езда и планинÑко колоездене.

115257_110883_pexels-photo-1595391.jpeg

ÐнÑÑиÑÑÑионална миÑиÑ

Erskine College ÑÑÑеÑÑвÑва, за да пÑоÑлави Ðога каÑо ÑÑиÑÑиÑнÑка академиÑна обÑноÑÑ, кÑдеÑо ÑÑениÑиÑе Ñа подгоÑвени да пÑоÑÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ ÐºÐ°Ñо ÑÑло ÑоÑа за живоÑа на ÑлÑжба ÑÑез пÑеÑледване на ÑÑÑденÑÑки либеÑални изкÑÑÑва и дипломиÑано богоÑловÑко обÑазование.

Ðолегиална миÑÐ¸Ñ (бакалавÑÑÑки пÑогÑами)

ÐиÑиÑÑа на Erskine College е да подгоÑви ÑÑениÑиÑе да пÑоÑÑÑÑÑваÑ, каÑо оÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¾ÑлиÑно либеÑално обÑазование по изкÑÑÑва в ÑÑеда, наÑоÑена кÑм Ð¥ÑиÑÑоÑ, кÑдеÑо ÑÑенеÑо и библейÑкаÑа иÑÑина Ñа инÑегÑиÑани за ÑазвиÑиеÑо на ÑÑлоÑо лиÑе.

СеминаÑна миÑÐ¸Ñ (магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами)

ÐÑÑкинÑкаÑа богоÑловÑка ÑеминаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÑÐµÐ¿Ñ ÐожиÑÑа миÑÐ¸Ñ Ð² ÑвеÑа ÑÑез вÑзпиÑаване Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð±Ð»ÐµÐ¹Ñки ÑеÑоÑмиÑана пеÑÑпекÑива на ÑлÑжиÑели в ÑÑиÑÑиÑнÑкаÑа ÑÑÑква.

113445_pexels-photo-1326947.jpeg

меÑÑоположение

Erskine College е ÑгÑÑен в академиÑноÑо Ñело Due Due, гÑад Ñ 1200 жиÑели, Ñазположен в иÑÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¾ÐºÑÑг Abbeville, Южна ÐаÑолина, Ñайон, Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð½Ð° колониална, ÑеволÑÑионна война и иÑÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° гÑажданÑкаÑа война. ÐÑадÑÑ Ð¸ колежÑÑ, Ñ ÑедиÑа ÑгÑади Ñ Ð¿Ñеден план, Ñа впиÑани в ÐаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑегиÑÑÑÑ Ð½Ð° иÑÑоÑиÑеÑкиÑе меÑÑа. Ðжегоден пÑолеÑен ÑеÑÑивал пÑивлиÑа голÑм бÑой ÑÑÑиÑÑи да ÑподелÑÑ ÐºÑлÑÑÑноÑо и иÑÑоÑиÑеÑкоÑо наÑледÑÑво на окÑÑга.

Due West, Ñазположен в близоÑÑ Ð´Ð¾ ÑедиÑа езеÑа и зони за оÑÐ´Ð¸Ñ Ð¸ леÑен доÑÑÑп до междÑÑаÑÑкиÑе маÑÑÑÑÑи 26 и 85, оÑигÑÑÑва Ñпокойна и ÑиÑа аÑмоÑÑеÑа за ÑÑене. ÐлизоÑÑÑа до леÑиÑниÑе ÑенÑÑове и кÑлÑÑÑниÑе ÑенÑÑове е пÑедÑÑавена Ð¾Ñ Ð³ÑадовеÑе ÐÑланÑа, ШаÑлоÑ, ÐолÑÐ¼Ð±Ð¸Ñ Ð¸ ÐÑийнвил, вÑиÑки Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо Ñа в ÑамкиÑе на един до два ÑаÑа пÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð°. Ðо-малкиÑе гÑадове каÑо ÐÑинÑÑд и ÐндеÑÑÑн Ñа на около 20 мили и пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ вÑзможноÑÑи за пазаÑÑване и ÑÑанене.

ÐÐ¸Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð° ÑезиденÑиÑÑа

ÐÑоÑÑоÑниÑÑ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ Ð½Ð° Erskine Ñазполага Ñ 90-акÑа и пÑедлага клаÑиÑеÑки и модеÑни ÑÑоÑÑжениÑ. ÐодпиÑваÑиÑе кÑли на ÑгÑадаÑа Erskine Ñе допÑÐ»Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-ÑÑвÑеменна наÑÑна база и нов ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° мÑзикално и маÑемаÑиÑеÑко обÑазование. ЦенÑÑално Ñазположен в кампÑÑа е Bowie Arts Centre, модеÑен мÑзей и галеÑиÑ. ЦенÑÑÑÑÑ Ð·Ð° дейноÑÑи в ÐалоÑей Ñазполага Ñ Ð´Ð²Ðµ ÑпоÑÑни зали, игÑиÑа за ÑакеÑбол, зала за аеÑобика / Ñегло, ÑÑена за каÑеÑене и ÑпоÑÑно ÑÑениÑовÑÑно ÑÑоÑÑжение. ÐиÑеÑаÑÑÑниÑе обÑеÑÑва, ÑÑаÑи каÑо колежа, Ñе намиÑÐ°Ñ Ð² колежа. УÑениÑиÑе Ñе ÑÑанÑÑ Ð² вÑепÑизнаÑаÑа каÑеÑеÑÐ¸Ñ Ð¸ в каÑенеÑаÑа в ÑнивеÑÑиÑеÑа.

113235_pexels-photo-901964.jpeg

ÑÑебна пÑогÑама

Ð Erskine ÑÑÑденÑиÑе Ñе обÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÑеподаваÑели, а не Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑили ÑÑÑденÑи, а ÑÑебнаÑа пÑогÑама Ñе оÑновава на ÑÑадиÑиÑÑа на либеÑалниÑе изкÑÑÑва. ÐÑÑкин Ñе занимава Ñ Ð½Ð°ÑÑавниÑеÑÑво и ÑелаÑионно обÑÑение, пÑедназнаÑено да ÑÑимÑлиÑа велиÑиеÑо, да повиÑи академиÑÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¸ ÑаÑÑеж и да подгоÑви ÑÑÑеÑниÑе лидеÑи. Erskine Ñе ангажиÑа да пÑедоÑÑави добÑе закÑÑглено обÑазоваÑелно изживÑване, пÑедназнаÑено да Ñазвие ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ñовек.

ЧленовеÑе на ÑакÑлÑеÑа Erskine ÑподелÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñа Ñи и пÑÐµÐ´Ð¸Ð·Ð²Ð¸ÐºÐ²Ð°Ñ ÑÑениÑиÑе да пÑевÑзÑÐ¾Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð²ÑиÑки аÑпекÑи на живоÑа. ÐÑÑкин е ангажиÑана Ñ Ð¾Ð±ÑазованиеÑо на ÑледваÑоÑо поколение ÑÑеÑи пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ, коеÑо Ñе окаже вÑздейÑÑвие вÑÑÑÑ ÑеÑниÑе ÑемейÑÑва, ÑеÑниÑе обÑноÑÑи, ÑÑÑнаÑа ÑÑÑана и ÑвеÑа.

ÐÑлеÑика

ÐолежÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÑÑжа здÑави и ÑазнообÑазни пÑогÑами за оÑÐ´Ð¸Ñ Ð¸ ÑпоÑÑ. ÐолежÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÑава ÑпоÑÑниÑе дейноÑÑи ÑÑед вÑиÑки ÑÑениÑи Ñ ÑбеждениеÑо, Ñе ÑÑаÑÑиеÑо в ÑпоÑÑа в междÑвÑзовÑкиÑ, вÑÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑекÑеаÑионноÑо ниво Ñпомага за ÑÑлоÑÑноÑо лиÑноÑÑно ÑазвиÑие на индивида.

ÐÑÑкин Ñе ÑÑÑÑезава на вÑÑÑеÑноÑнивеÑÑиÑеÑÑко ниво каÑо Ñлен на Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ II на ÐаÑионалнаÑа колекÑивна ÑпоÑÑна аÑоÑиаÑÐ¸Ñ (NCAA) и каÑо Ñлен на конÑеÑенÑиÑÑа ÐаÑолина. ÐÑвен Ñова, пÑиÑÑединÑванеÑо кÑм ÐаÑионалнаÑа ÑÑиÑÑиÑнÑки колеж ÐÑлеÑиÑна аÑоÑиаÑÐ¸Ñ (NCCAA) Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´Ð¾Ñ Ð´Ð²Ðµ наÑионални оÑбоÑи за пÑÑвенÑÑво пÑез изминалаÑа година, ÐÑжки Ð³Ð¾Ð»Ñ Ð¸ женÑки ÑоÑÑбол.

ÐолежÑÑ Ð½Ð°Ð±ÑоÑва 15 междÑвÑзовÑки екипа: мÑжки и женÑки баÑкеÑбол, мÑжки и женÑки кÑÐ¾Ñ ÐºÑнÑÑи, мÑжки и женÑки голÑ, мÑжки и женÑки ÑÑÑбол, мÑжки и женÑки ÑениÑ, бейзбол, ÑÑÑбол, ÑоÑÑбол, волейбол и женÑки лакÑоÑ.

ФинанÑова помоÑ

ÐÑÑкинÑкоÑо обÑазование е опиÑ, ÑиÑÑо ÑÑойноÑÑ Ð½Ðµ може да бÑде леÑно измеÑена в долаÑи. ÐовеÑе Ð¾Ñ 90% Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑÑÑденÑи полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑинанÑова помоÑ. РдопÑлнение кÑм ÑÑадиÑионниÑе изÑоÑниÑи на ÑинанÑова помоÑ, каÑо ÑедеÑална и дÑÑжавна помоÑ, Erskine пÑедлага ÑазнообÑазие Ð¾Ñ ÑÑипендии за Ñези ÑÑÑденÑи, коиÑо демонÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñни ÑпоÑобноÑÑи и коиÑо Ñе обогаÑÑÑ Erskine обÑноÑÑÑа. ÐÑÑкин кани ÑÑениÑиÑе и ÑеÑниÑе ÑемейÑÑва да ÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑемейÑÑвоÑо Ð¼Ñ Ð¸ Ñе поÑвеÑава да ÑабоÑи Ñ ÑÑÑ, за да подпомогне ÑинанÑиÑанеÑо на инвеÑÑиÑииÑе в опиÑа на ÐÑÑкин.

112185_pexels-photo-1438072.jpeg

Места

Due West

Address
2 Washington St
SC 29639 Due West, Южна Каролина, Съединени Американски Щати