Northeastern Illinois University

Представление

Прочетете официалното описание

ÐапоÑнеÑе в СевеÑоизÑоÑна

ÐÑеÑледвайÑе ÑелиÑе Ñи Ñ Ð¿ÑÑвоклаÑни ÑпоÑобноÑÑи и малки ÑазмеÑи на клаÑа.

РСевеÑоизÑоÑна ÑаÑÑ Ñе озовайÑе ÑÑед гоÑÑопÑиемна и ÑазнообÑазна обÑноÑÑ Ð¾Ñ ÑÑени, коиÑо Ñе оÑнаÑÑÑ Ñолкова ÑеÑиозно кÑм обÑазованиеÑо Ñи, колкоÑо и вие.

ÐÑнован пÑез 1867 г., Ð´Ð½ÐµÑ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑоизÑоÑен пÑивлиÑа ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑÑл ÑвÑÑ. ÐÑновниÑÑ Ð½Ð¸ кампÑÑ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 67 акÑа в Чикаго е пÑивеÑлива и безопаÑна обÑноÑÑ Ð·Ð° 8 100 ÑÑÑденÑи. Ðие пÑедоÑÑавÑме на наÑиÑе ÑÑÑденÑи каÑеÑÑвен избоÑ, пÑедлагайки повеÑе Ð¾Ñ 80 ÑÑÑденÑи и магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами в облаÑÑÑа на изкÑÑÑваÑа и наÑкиÑе, обÑазованиеÑо и бизнеÑа.

ÐиÑиÑ

Northeastern Illinois University , каÑо пÑблиÑен вÑеобÑваÑен ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ñии в Чикаго, пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелна ÑÑеда за обÑÑение, пÑеподаване и ÑÑипендии. Ðие подгоÑвÑме ÑазнообÑазна обÑноÑÑ Ð¾Ñ ÑÑÑденÑи за лидеÑÑÑво и обÑлÑжване в наÑÐ¸Ñ Ñегион и в по-ÑиÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð¼ÑлÑикÑлÑÑÑен ÑвÑÑ.

зÑение

Northeastern Illinois University Ñе бÑде Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ ÑÑед ÑÑолиÑниÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи, извеÑÑни ÑÑÑ ÑвоÑÑа оÑдаденоÑÑ Ð½Ð° гÑадÑкаÑа Ñи миÑиÑ, Ñ ÐºÐ°ÑеÑÑвоÑо на пÑогÑамиÑе Ñи, Ñ ÑÑпеÑа на ÑвоиÑе вÑзпиÑаниÑи и Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ð±ÑазиеÑо на ÑвоÑÑа ÑÑебна ÑÑеда.

СÑойноÑÑи

Northeastern Illinois University Ñе ангажиÑа Ñ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ñподелени ÑенноÑÑи, коиÑо, взеÑи заедно, ÑÑководÑÑ Ð½Ð°ÑиÑе дейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ взаимодейÑÑвиÑ, докаÑо ÑабоÑим заедно, за да подгоÑвим завÑÑÑилиÑе за оÑговоÑно ÑпÑажнÑване на гÑажданÑÑвоÑо. СмÑÑаме, Ñе е важно за демокÑаÑиÑÑа да ÑÑздаде пÑоÑÑÑанÑÑво, в коеÑо ангажиÑаноÑÑÑа кÑм Ñези ÑенноÑÑи води до пÑоÑÑÑÑÑваÑа обÑазоваÑелна обÑноÑÑ, коÑÑо пÑеобÑазÑва живоÑа на вÑиÑки. ÐокаÑо пÑавим ÑавноÑмеÑка на наÑÑоÑÑеÑо и гледаме кÑм бÑдеÑеÑо, Ñези ÑенноÑÑи ÑлÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ°Ñо опоÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ñк за планиÑане как най-добÑе да поÑÑигнем вÑзложенаÑа ни обÑазоваÑелна миÑиÑ.

ÐнÑегÑиÑеÑ

NEIU е оÑговоÑен за Ñези, на коиÑо ÑлÑжим, и кÑм Ñези, Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо полÑÑаваме подкÑепа. Ðие Ñме ангажиÑани Ñ ÑеÑÑноÑÑ, Ñважение и пÑозÑаÑноÑÑ Ð² наÑиÑе дÑми и в наÑиÑе дейÑÑвиÑ. Ð Ñова оÑноÑение ние ÑабоÑим каÑо добÑи ÑÑководиÑели на повеÑениÑе ÑеÑÑÑÑи. Това вклÑÑва ÑовеÑки, ÑизиÑеÑки, ÑиÑкални и екологиÑни ÑеÑÑÑÑи.

пÑевÑзÑодÑÑво

Ð ÑÑÑемежа Ñи кÑм и поÑÑигане на вÑÑÑови поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¸Ðµ Ñеним най-виÑокоÑо каÑеÑÑво на обÑÑение и пÑеподаване, ÑÑÐ¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ обÑлÑжване. Ðие Ñеним вÑзможноÑÑиÑе и опиÑа, коиÑо подкÑепÑÑ Ð»Ð¸ÑноÑо и пÑоÑеÑионалноÑо ÑазвиÑие за вÑиÑки Ñленове на наÑаÑа обÑноÑÑ. ÐÑв вÑиÑко, коеÑо казваме и пÑавим, ние Ñме оÑдадени на пÑоÑеÑа и пÑодÑкÑиÑе на вÑÑÑови поÑÑижениÑ.

ÐоÑÑÑп до вÑзможноÑÑ

NEIU Ñени доÑÑÑп до вÑзможноÑÑ; ние Ñеним пÑивеÑÑÑвенаÑа ÑÑеда, коÑÑо оÑигÑÑÑва подÑодÑÑа подкÑепа, какÑо и наÑÑÑÑава взаимнаÑа оÑговоÑноÑÑ Ð¸ ангажиÑаноÑÑÑа кÑм ÑÑенеÑо.

ÑазнообÑазие

NEIU оÑенÑва вклÑÑванеÑо на ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ ÑÑÑденÑи, ÑлÑжиÑели и пÑеподаваÑели в живоÑа на ÑнивеÑÑиÑеÑа. Ðие пÑазнÑваме и наÑÑÑÑаваме глобалниÑе пеÑÑпекÑиви. ÐаÑÑÑÑаваме оÑкÑиÑоÑо и ÑважиÑелно изÑазÑване на идеи и ÑазлиÑÐ¸Ñ Ð² миÑлиÑе, пÑеживÑваниÑÑа и мнениÑÑа.

обÑноÑÑ

NEIU изпиÑва ÑпеÑиално задÑлжение да оÑигÑÑи ÑÑеда, коÑÑо подкÑепÑ, подÑÑанва и ÑÑаÑÑва. Такава ÑÑеда Ñе ÑаÑакÑеÑизиÑа Ñ Ð»ÑбезноÑÑ, наÑÑÑÑаване на ÑовеÑноÑÑÑа и ангажиÑаноÑÑÑа и ÑÑздаване на ÑÑвÑÑво за обÑноÑÑ ÑÑез пÑиобÑаване, взаимно Ñважение и овлаÑÑÑване. NEIU оÑенÑва наÑаÑа ÑÑолиÑна обÑÑановка каÑо лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑене, а ние наÑÑÑÑаваме паÑÑнÑоÑÑÑва за ÑÑене, изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑлÑги в Ñози динамиÑен Ñегион за наÑÑÑÑаване на обÑеÑÑвеноÑо благо.

ÐвлаÑÑÑване ÑÑез ÑÑене

NEIU е поÑвеÑен на ÑÑздаванеÑо на кÑлÑÑÑа, коÑÑо пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð²ÑзможноÑÑи за ÑÑене пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð° вÑиÑки Ñленове на ÑнивеÑÑиÑеÑÑкаÑа обÑноÑÑ. Ðие Ñме оÑобено ангажиÑани да ÑÑанÑÑоÑмиÑаме живоÑа на ÑÑÑденÑиÑе, каÑо ги ангажиÑаме Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑелен опиÑ, койÑо им дава вÑзможноÑÑ Ð´Ð° Ñе дипломиÑÐ°Ñ Ñ ÑмениÑÑа и знаниÑÑа, за да ÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ ÐµÑекÑивни лидеÑи и гÑаждани в лиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ñи живоÑ.

ÐаÑиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ поглед

17_about_graphics-01

Места

Avondale

NEIU

Address
Northeastern Illinois University 5500 N St Louis Ave Chicago Illinois Chicago IL
60625 Avondale, Илинойс, Съединени Американски Щати
Уебсайт
Телефон
+1 773-583-4050

Програми

BA