San Francisco State University

Представление

Прочетете официалното описание

ÐобÑе доÑли в Сан ФÑанÑиÑко дÑÑжавен ÑнивеÑÑиÑеÑ

Разположен в един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-кÑаÑивиÑе и ÑазнообÑазни гÑадове в ÑвеÑа, на Ñленка SF кампÑÑ Ñе поÑвали Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÐµÐ½ ÑмеÑиÑа Ð¾Ñ ÑоÑа, кÑлÑÑÑи и езиÑи в ÑÐ¸Ñ ÑгÑл на Сан ФÑанÑиÑко Ñамо на 1,6 киломеÑÑа Ð¾Ñ Ð¢Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¾ÐºÐµÐ°Ð½. ÐбÑеÑÑвен ÑÑанÑпоÑÑ Ñдобно Ñазположен в непоÑÑедÑÑвена близоÑÑ Ð´Ð¾ кампÑÑа пÑедлага леÑен доÑÑÑп до вÑлнениеÑо Ð¾Ñ ÑенÑÑÑа на гÑада, Ñамо на 20 минÑÑи пÑÑ. РСан ФÑанÑиÑко Ðей пÑоÑÑÑанÑÑво пÑедлага на ÑÑениÑиÑе богаÑи вÑзможноÑÑи за подобÑÑване на ÑеÑниÑе ÑпеÑиалноÑÑи. Ðолева, обÑноÑÑни пÑоекÑи и ÑÑажове ÑÑенеÑо оживÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ñо Ñи дава пÑедимÑÑво на пазаÑа на ÑÑÑда Ñлед завÑÑÑване на обÑазованиеÑо.

на кампÑÑа

ÐÑновниÑÑ ÐºÐ¾ÑпÑÑ Ð¾Ð±ÑваÑа 58 ÑекÑаÑа Ð¾Ñ ÐµÐ·ÐµÑоÑо Merced Park, кампÑÑ Downtown Ñе намиÑа в ÑÑÑÑеÑо на ÑинанÑоваÑа и ÑеÑнологиÑна ÑенÑÑÑа на гÑада, РомбеÑг Tiburon ЦенÑÑÑа за изÑледване на околнаÑа ÑÑеда е Ñазположен на залива на Сан ФÑанÑиÑко и е налиÑе Campus Sierra Nevada ÐевÑÑно в подножиеÑо на СиеÑа.

ÑÑолей

Топ 10 ÑпеÑиалноÑÑи за ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи

 1. Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑаÑиÑ
 2. инженеÑÑÑво
 3. компÑÑÑÑни наÑки
 4. междÑнаÑодниÑе оÑноÑениÑ
 5. биологиÑ
 6. ÐбÑазование / TESOL
 7. Broadcasting & елекÑÑонни ÑÑобÑиÑелни Arts (Beca)
 8. Ðино
 9. пÑиÑологиÑ
 10. комÑникаÑионни изÑледваниÑ

ÐкадемиÑен календаÑ

 • Fall ÑемеÑÑÑÑ Ðµ ÑÑедаÑа на авгÑÑÑ Ð´Ð¾ декемвÑи (16 ÑедмиÑи)
 • Spring ÑемеÑÑÑÑ Ðµ ÑÑедаÑа на ÑнÑаÑи пÑез май (16 ÑедмиÑи)
 • Summer Sessions ÑеÑе Ð¾Ñ Ñни до авгÑÑÑ (5-10 ÑедмиÑи)

ÐапиÑване

 • СÑÑденÑиÑе: 26,815
 • ÐипломиÑаниÑе ÑÑÑденÑи: 3,441

ÐеждÑнаÑодниÑе ÑÑÑденÑи: 1,695

ÐбÑо ÑÑениÑиÑе: 30,256

ÐкÑедиÑаÑиÑ

ÐÑнована пÑез 1899 г., SF-Ñленка е ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑиÑÑемаÑа за California State University (ХСС). SF-Ñленка е акÑедиÑиÑан Ð¾Ñ ÐомиÑиÑÑа по акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑаÑÑи колежи и ÑнивеÑÑиÑеÑи на Ðападна ÐÑоÑиаÑиÑÑа на ÑÑилиÑаÑа и колежиÑе (WASC). ÐкадемиÑни оÑдели и пÑогÑами Ñа ÑÑÑо индивидÑално акÑедиÑиÑани.

ÐлаÑиÑане и оÑлиÑиÑ

SFSU

Ð Ñегион, извеÑÑен Ñ Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°ÑииÑе, ÑвоÑÑеÑÑвоÑо и пÑогÑеÑивно миÑлене, SF-Ñленка е инÑелекÑÑална ÑÑÑÑеÑо и дÑÑаÑа на заобикалÑÑаÑа гÑада. Ð Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² обÑÑениеÑо на обÑеÑÑвенополезен ÑÑÑд и междÑнаÑодно обÑазование, SF-Ñленка, е ÑÑÑо голÑма гÑажданÑка Ñила, Ñи ÑÑÑÑÑдниÑи Ñ Ð¿ÑавиÑелÑÑвоÑо, бизнеÑа и обÑазоваÑелниÑе паÑÑнÑоÑи, за да пÑеминеÑе на ÑнивеÑÑиÑеÑа и Ñегиона. ÐаÑиÑе много поÑеÑÑи и оÑлиÑÐ¸Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑваÑ:

 • ÐÑнована пÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾Ñдел междÑнаÑодни оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° амеÑиканÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ (изпÑаÑане на повеÑе ÑÑÑденÑи в ÑÑжбина, оÑколкоÑо вÑеки master's-пÑедоÑÑавÑÑи инÑÑиÑÑÑÐ¸Ñ Ð² ÑÑÑанаÑа);
 • Ðолеж по Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ñо един Ð¾Ñ Ñамо 15% Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑÑилиÑа Ð¾Ñ ÑÑл ââÑвÑÑ, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑоги AACSB ÐеждÑнаÑодниÑе ÑÑандаÑÑи за акÑедиÑаÑиÑ;
 • ÐбÑвен за един Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑÑа най Ñилмови ÑÑилиÑа Ð¾Ñ Hollywood Reporter. ÐÐµÐ¶Ð´Ñ 1999 г. и 2016 г., повеÑе Ð¾Ñ Ð´Ñзина вÑзпиÑаниÑи бÑÑа номиниÑани за ÐÑкаÑ;
 • 10 вÑзпиÑаниÑи и пÑеподаваÑели оÑлиÑени Ñ Ð½Ð°Ð³ÑадаÑа ÐÑлиÑÑÑ;
 • ÐÑÑжавни минали пÑез СФ оÑнована ÑÑпеÑен Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¾Ñ Bebe магазини за E-кÑÐµÐ´Ð¸Ñ Ð¸ Ñа пÑоведени пÑÑвиÑе лидеÑÑки позиÑии в Starbucks, Symantec, AT & T, Disney и повеÑе.

ÐилиÑе

SF-Ñленка пÑедлага нÑколко опÑии по-коÑпÑÑ Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñа: обÑежиÑиÑ, апаÑÑаменÑи Ñ ÐµÐ´Ð½Ð°, две или ÑÑи Ñпални и Ñемейни апаÑÑаменÑи. Тема и ÑÑебни обÑноÑÑи Ñа доÑÑÑпни за гÑаждани, коиÑо желаÑÑ Ð´Ð° живеÑÑ Ñ Ð´ÑÑги ÑÑÑденÑи Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¸ ÑпеÑиалноÑÑи и лиÑниÑе инÑеÑеÑи. ÐÑоÑеÑÑÑ Ð½Ð° кандидаÑÑÑване жилиÑа е оÑделен Ð¾Ñ Ð¿ÑиложениеÑо ÑнивеÑÑиÑеÑ. След каÑо ÑÑе подали молбаÑа Ñи, ÑÑÑбва да Ñе пÑилага за жилиÑа, веднага Ñлед каÑо полÑÑим ÐаÑаÑа SF-Ñленка ID номеÑ, Ðе е нÑжно да Ñа полÑÑили оÑиÑиално пÑизнание, за да кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° жилиÑа.

Места

Сан Франциско

San Francisco State University

Address
1600 Holloway Ave.
94132 Сан Франциско, Калифорния, Съединени Американски Щати
Телефон
+1.415.338.1293

Програми

BA
BSc