Бакалавър по компютърни технологии

Общ преглед

Описание на програмата

ÐÑеглед

ÐакалавÑÑÑка ÑÑепен по компÑÑÑÑна ÑеÑника е пÑогÑама за пÑоÑеÑионална ÑÑепен, коÑÑо подгоÑÐ²Ñ ÑÑÑденÑиÑе за каÑиеÑа в компÑÑÑÑнаÑа ÑеÑника. СÑепенÑа подгоÑÐ²Ñ ÑоÑаÑа да пÑÐ¸Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑемаÑиÑеÑки и наÑÑни пÑинÑипи пÑи пÑоекÑиÑанеÑо, ÑазÑабоÑванеÑо и опеÑаÑивнаÑа оÑенка на компÑÑÑÑен ÑаÑдÑеÑ, вгÑадени ÑиÑÑеми, ÑоÑÑÑеÑни ÑиÑÑеми и ÑвÑÑзаноÑо Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑдване и ÑÑоÑÑжениÑ; и анализ на ÑпеÑиÑиÑни пÑоблеми на компÑÑÑÑниÑе пÑÐ¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑм ÑазлиÑни задаÑи. ÐавÑÑÑил компÑÑÑÑно инженеÑÑÑво е в ÑÑÑÑоÑние да пÑоекÑиÑа и внедÑи компÑÑÑÑна ÑиÑÑема за обÑо пÑедназнаÑение или вгÑадени изÑиÑлениÑ. СÑÑденÑиÑе Ñе ÑÑÐ°Ñ Ð´Ð° вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе пÑакÑики и най-ÑÑвÑеменниÑе ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑазлиÑни компÑÑÑÑни пÑоблеми по еÑиÑен и ÑоÑиално оÑговоÑен наÑин. Това вклÑÑва ÑиÑÑеми, коиÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐºÐ°ÐºÑо ÑаÑдÑеÑни, Ñака и ÑоÑÑÑеÑни компоненÑи, ÑийÑо дизайн изиÑква добÑе деÑиниÑан инÑеÑÑÐµÐ¹Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð´Ð²ÐµÑе и оÑенка на ÑвÑÑзаниÑе компÑомиÑи. ÐавÑÑÑилиÑе Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñилни комÑникаÑивни ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ñа ÑпоÑобни да обÑÑÐ²Ð°Ñ Ñ ÑиÑока аÑдиÑоÑиÑ, какÑо и ÑпоÑобноÑÑÑа да ÑабоÑÑÑ ÐºÐ°Ñо пÑодÑкÑивен Ñлен на инÑеÑдиÑÑиплинаÑен екип.119771_18165846101_d5448aab3b_z.jpg

Цели на пÑогÑамаÑа

ÐодгоÑвеÑе завÑÑÑилиÑе за каÑиеÑа каÑо пÑоÑеÑионален компÑÑÑÑен инженеÑ.

ÐавÑÑÑилиÑе Ñе могаÑ:

 1. УÑпеÑно пÑакÑикÑÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑÑно инженеÑÑÑво за обÑлÑжване на дÑÑжавни и Ñегионални индÑÑÑÑии, дÑÑжавни агенÑии или наÑионални и междÑнаÑодни индÑÑÑÑии.
 2. Ðа пÑедоÑÑавÑÑ ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑедизвикаÑелниÑе пÑоблеми в ÑвоÑÑа пÑоÑеÑиÑ, каÑо пÑÐ¸Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑеоÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑинÑипи на компÑÑÑÑноÑо инженеÑÑÑво.
 3. ÐомÑникиÑайÑе еÑекÑивно, ÑабоÑеÑе ÑÑвмеÑÑно и пÑоÑвÑвайÑе виÑоки нива на пÑоÑеÑионализÑм и еÑиÑна оÑговоÑноÑÑ.
 4. ÐоÑÑигнеÑе лиÑен и пÑоÑеÑионален ÑÑÐ¿ÐµÑ Ñ Ð¾ÑÑзнаване и ангажиÑаноÑÑ ÐºÑм ÑвоиÑе еÑиÑни и ÑоÑиални оÑговоÑноÑÑи, какÑо каÑо лиÑноÑÑи, Ñака и в екипна ÑÑеда.

ÐаÑо да Ñе занимавам Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑÑно инженеÑÑÑво в HPU?

РеÑаÑа на ÑеÑнологииÑе ÑÑÑÑенеÑо на компÑÑÑÑни пÑогÑамиÑÑи пÑодÑлжава да Ñе ÑазÑаÑÑва. СпоÑед амеÑиканÑкоÑо ÐÑÑо по ÑÑÑдова ÑÑаÑиÑÑика ÑÑÑÑенеÑо на ÑÑÑденÑи ÑÑÑ ÑпеÑиалноÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑÑно инженеÑÑÑво наÑаÑÑва по-бÑÑзо Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑеÑо ÑÑепени.

Ðие Ñе ангажиÑаме да вклÑÑим най-новиÑе ÑенденÑии в ÑеÑнологииÑе в наÑÐ¸Ñ ÑÑебен план.

Ще имаÑе доÑÑÑп до най-добÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñен ÑоÑÑÑеÑ. ÐаÑиÑе ÑÑÑденÑи измиÑлÑÑ Ð¸ пÑоекÑиÑÐ°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸ подÑоди кÑм изÑиÑлиÑелниÑе ÑеÑнологии и намиÑÐ°Ñ Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñивни пÑÐ¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑÑеÑÑвÑваÑиÑе ÑеÑнологии.

ÐомпÑÑÑÑниÑе инженеÑи Ñе ÑÐ°Ð´Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° оÑлиÑни вÑзможноÑÑи за ÑабоÑа, заÑоÑо много компании ÑÑобÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð·Ð° ÑÑÑдноÑÑи пÑи намиÑанеÑо на Ñези виÑококвалиÑиÑиÑани ÑабоÑниÑи.

Ðакво мога да напÑÐ°Ð²Ñ Ñ Ñози оÑновен?

СÑÑденÑиÑе ÑÑÑ ÑпеÑиалноÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑÑна ÑеÑника ÑабоÑÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионално в ÑледниÑе облаÑÑи: пÑоекÑиÑане на компÑÑÑÑен ÑаÑдÑÐµÑ Ð¸ ÑоÑÑÑеÑ, вгÑадени ÑиÑÑеми, компÑÑÑÑни мÑежи, кибеÑ-ÑизиÑеÑки ÑиÑÑеми, ÑобоÑика, ÑиÑÑемна инÑегÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ авÑомаÑизаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° елекÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½.

Уникални пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° кÑÑÑове

 • РазÑиÑено пÑогÑамиÑане Ñ ÑÑÑÑкÑÑÑи Ð¾Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸
 • CAD / CAM ÐÑнови
 • ÑÑеми
 • ÐомпÑÑÑÑна аÑÑиÑекÑÑÑа
 • ЦиÑÑова логика и компÑÑÑÑни ÑиÑÑеми
 • ÐиÑкÑеÑни ÑÑÑÑкÑÑÑи
 • елекÑÑоника
 • ÐикÑопÑоÑеÑоÑни пÑиложениÑ
 • ÐпеÑаÑионна ÑиÑÑема
 • ÐÑогÑамиÑане в MATLAB
 • СиÑÑеми в Ñеално вÑеме и вгÑадени ÑиÑÑеми
 • Сигнали и ÑиÑÑеми119752_18165814591_6a0306e77a_z.jpg

РезÑлÑаÑи на ÑÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамаÑа

УмениÑÑа, коиÑо ÑÑÑденÑиÑе Ñе пÑиÑÐµÐ¶Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾ вÑеме на дипломиÑанеÑо, вклÑÑваÑ:

 1. СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° иденÑиÑиÑиÑане, ÑоÑмÑлиÑане и ÑеÑаване на Ñложни инженеÑни пÑоблеми ÑÑез пÑилагане на пÑинÑипи на инженеÑÑÑвоÑо, наÑкаÑа и маÑемаÑикаÑа.
 2. ÐÑзможноÑÑ Ð·Ð° пÑилагане на инженеÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ за пÑоизводÑÑво на ÑеÑениÑ, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° конкÑеÑни нÑжди, каÑо Ñе оÑÑиÑÐ°Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвеноÑо здÑаве, безопаÑноÑÑ Ð¸ благоÑÑÑÑоÑние, какÑо и глобални, кÑлÑÑÑни, ÑоÑиални, екологиÑни и икономиÑеÑки ÑакÑоÑи.
 3. СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° еÑекÑивно обÑÑване Ñ ÑазлиÑни аÑдиÑоÑии.
 4. СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° пÑизнаване на еÑиÑни и пÑоÑеÑионални оÑговоÑноÑÑи в инженеÑни ÑиÑÑаÑии и вземане на инÑоÑмиÑани пÑеÑенки, коиÑо ÑÑÑбва да оÑÑиÑÐ°Ñ Ð²ÑздейÑÑвиеÑо на инженеÑниÑе ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² глобален, икономиÑеÑки, екологиÑен и обÑеÑÑвен конÑекÑÑ.
 5. СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° еÑекÑивно ÑÑнкÑиониÑане на екип, ÑииÑо Ñленове заедно оÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑÑÑво, ÑÑÐ·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ ÑÑеда за ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво и пÑиобÑаваÑ, ÑÑÑановÑÐ²Ð°Ñ Ñели, планиÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñи и оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑелиÑе.
 6. СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° ÑазÑабоÑване и пÑовеждане на подÑодÑÑи екÑпеÑименÑи, анализиÑане и инÑеÑпÑеÑиÑане на данни и използване на инженеÑна пÑеÑенка за пÑавене на заклÑÑениÑ.
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

With more than 100 student life campus organizations and more than 600 students competing in club and intramural sports, at High Point University, you won’t just be asked to question the world around ... Научете повече

With more than 100 student life campus organizations and more than 600 students competing in club and intramural sports, at High Point University, you won’t just be asked to question the world around you-you'll be expected to become an active citizen. Свиване